MUSA KIRANLI


‘’Kent konseyi”

Her şey Seninle Başlar


‘’Kent konseylerinin varlığı, yerel demokratik yönetişim mekanizması işlevini yerine getirmeleri bakımından büyük önem taşır.’’

Yerel demokrasinin gerçekleşmesinde önemli bir yapı taşı olan kent konseyleri, ülkemizde olduğu gibi bölgemizde Ünye’mizde de Yerel Gündem 21 çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın mahalli düzeyde örgütlenmesi ve katılımcı kent yönetiminin sağlanması süreçlerinde önemli katkılar sağlamıştır.  Ünye olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum Sayın Belediye başkanımız Hüseyin Tavlı’nın demokratik katılım ve şehrin aktörleri ile istişare içerisinde olması yönetişim ilkesiyle Ünye’mizin sorunlarının çözümü noktasında çok önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. 

KENT KONSEYİ; kentteki önemli aktörleri bir araya getiren bir platformdur. Kamu kurumlarının, sivil toplumun, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin ve muhtarların temsilcileri kent konseyinde bir araya gelir. Kısacası kent konseyi her türden farklılığa açık olarak bir kentin büyük buluşma arenasıdır.

Kent konseyleri, mahalli vizyon ve hedeflerin belirlenmesinde ortak aklı oluşturarak yön verici durumda olan; sorunların çözümüne dönük faaliyetlerde hemşehrilik hukuku çerçevesinde herkesi buluşturan ve tüm bu fonksiyonları yerine getirirken de sürdürülebilir kalkınma esasıyla hareket eden demokratik yapılar olup Kent Konseyinin genel işlevinin ise, kentteki tüm toplum kesimlerini bir araya getirerek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışı içinde, çevreye duyarlı bir bakış açısı ile ve katılım ruhu içinde tüm kenti ve kentlileri kucaklayarak, birlikten güç almak olduğu söylenebiliriz. 

KENT KONSEYİ; Kent Konseyleri maddi olarak bağımsız olmadıklarından dolayı belediyeye bağlı oldukları gibi bir algılamaya sebebiyet verilmektedir. İlk kuruluşu belediye başkanlığı çağrısıyla olur. Ancak kent konseyi, belediyenin bir birimi, müdürlüğü veya uzantısı değildir. Belediyeye yakın diyalog içinde olup ancak kendi duruşunu koruyarak kentin sorunlarının konuşulmasına, tartışılmasına ve ortaklaşılan çözümlerin takibinin yapılmasına katkı sağlayan Sivil bir oluşumdur. Kent konseyleri, demokratik katılımı kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluş hükmünü 5393 sayılı kanundan alan kent konseyleri, Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından hazırlanmış ‘’ Kent konseyi yönetmeliği’’ uyarınca kurulur ve çalışırlar. 

KENT KONSEYİ AMAÇLARI; uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak, katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

Ayrıca 5393 sayılı belediye kanununun 76. Maddesinde kent konseyinin işlevleri arasında ‘’kentin hak ve hukukunun korunması’’ bulunmaktadır. Kent konseyi yönetmeliğinde ise ‘’ kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek ‘’ hükmüne yer verilmiştir. 

Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

KENT KONSEYİ GENEL KURULU ; Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8. Maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent konseyi başkanı, kent konseyi yürütme kurulu üyeleri ve kent konseyi genel sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının tabii üyesidir.

KENT KONSEYİ; kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilir. Konseyde yer alan meclis başkanlarının da yer aldığı en az 7 asıl üyeden oluşur. Genel kurulda yürütme kurulu üçün ayrıca en az 7 yedek üye seçilir.

Kent konseyi kurumsal üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum kuruluşları, kent konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan kurumsal bilgi formu ile birlikte kent konseyi başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

KENT KONSEYİ; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler açısından temel kanun hüviyetindeki 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Kent Konseyi” başlıklı 76. maddesi şu şekildedir: “Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.” Belediye Kanunu’nun bu maddesiyle sivil toplumun katılımını güçlendirecek kent konseyi oluşumlarının yerel yönetimler tarafından desteklenmesi öngörülmüş, ayrıca kent konseylerinin genel anlamda yönetişim ilkeleriyle örtüşen amaçları da ortaya konulmuştur. Bu düzenleme ile kent konseylerine ülkemizde dört önemli fonksiyon yüklendiği söylenebilir. Birincisi, kentin yaşanabilir hale gelmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması için kentte yaşayanlar tarafından kentin hak ve hukukunun korunması; ikincisi, kent konseyinin kentte yaşayan insanlar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirici bir fonksiyon üstlenmesi; üçüncüsü, sürdürülebilir kalkınma ve gelişmenin sağlanması amacıyla hemşehrilerde bilinç oluşturulması; dördüncüsü ise yerel düzeyde hesap verme, hesap sorma, katılım ve yönetişimin gerçekleştirilmesidir

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, 

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

KENT KONSEYİ; mevcut yerinden yönetim sisteminin bilinen yetersizliklerini aşabilmesi, kuruluşları ve mahalle temsilcileri aracılığıyla doğrudan halkın ihtiyaçlarını tespit etmesi, çağdaş belediyecilik açısından çözümler sunabilmesi ve belediye imkansızlıklarını halk katılımı ile giderilmeye çalışmaktadır.

Kent konseylerinin halkın kent yönetimine daha geniş tabanlı katılımını sağlayabilmesi için, konseyin öncelikle değişik görüş ve düşüncelerin konuşulacağı bir demokrasi platformu olması gerekir. Kent konseylerinde kente ilişkin düşünceler rahatlıkla ortaya konulabilmeli ve konuşulabilmelidir. Yasa kent konseylerine çok önemli görevler vermiş; belediyeler, özel idareler, üniversiteler, siyasi partiler, kamu kurumları, muhtarlıklar, vakıflar, dernekler, cemiyetler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi çeşitli toplum kesimlerine dayanan en önemli kurumlar, kent konseylerinin katılımcısı olarak sayılmıştır. Ülkemizdeki hemen hemen hiçbir oluşum bu denli geniş tabanlı bir yapıya sahip bulunmamaktadır. Bu nedenle kent konseylerinin ülkemizde her alanda halkın yönetime katılımının artırılması ve bu katılımın sürekli kılınması bakımından bir fırsata dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Kent konseyleri, kente ilişkin paydaşların yönetime ve karar alma mekanizmalarına katılmaları noktasında büyük önem arz etmektedir. Kent ile ilişkili paydaşlar, sorunların tespitinde, çözümünde ve önlenmesinde etkin rol alma fırsatını burada yakalamaktadır. Kent konseyleri sayesinde, seçimler dışında siyasete ilgi duymayan vatandaşlar kent yönetimine ilgi duyar duruma gelmektedir

Kent konseylerinin varlığı, yerel demokratik yönetişim mekanizması işlevini yerine getirmeleri bakımından büyük önem taşır.

Kent konseyi çalışmalarına dar siyasi bakış açılarının egemen kılınmaması ve kamuoyunda kent konseylerine yönelik bir güven oluşturulması durumunda, kent konseyleri daha katılımcı mekanizmalar haline gelebilecek ve kendilerinden beklenen yerel demokratik yönetişim mekanizması işlevini yerine getirebilecektir.

Diyorum ki Yaşadığımız kenti sevelim, yönetim kadrolarını birlikte seçelim VE yönetime de kent konseyine katılım ile katkıda bulunalım. Daha mutlu yaşanabilir bir ÜNYE mümkün diyerek şehrine duyarlı oda, Stk, dernek vb şehrin tüm aktörlerini şehrine sahip çıkmaya davet ediyor, Ünye değer, Ünye’ye değer diyerek herkese sevgi saygı ve selamlarımı iletiyorum.

 

YAZARLAR

https://www.facebook.com/%C3%9Cnye-Kent-Ofset-106507792092593